aplikacja-pieprzyk

Pobierz aplikację na urządzenie z systemem iOS

dla urządzeń z systemem iOS: AppStore

a tutaj znajdziesz plik do pobrania dla urządzeń z systemem Android

 

 

 

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ - Programu Lojalnościowego “PIEPRZYK -  Moc Jakość Zysk”Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 10.04.2024 r.


1. Ogólne terminy, definicje

2. Przystąpienie do Programu Lojalnościowego “Pieprzyk Moc Jakość Zysk”

3. Warunki otrzymania punktów w Aplikacji “Pieprzyk Moc Jakość Zysk”

4. Nagrody - warunki odbioru nagród

5. Rezygnacja lub zakończenie uczestnictwa w Programie Lojalnościowym

6. Informacje o Komunikatach systemowych - Komunikacja z klientem

7. Reklamacje, skargi oraz obsługa klienta Programu Lojalnościowego

8. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

9. Prawa Własności Intelektualnej


 

Program lojalnościowy “PIEPRZYK -  Moc Jakość Zysk”

Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa zasady korzystania z aplikacji mobilnej PIEPRZYK MOC JAKOŚĆ ZYSK („Aplikacja”), I innych cyfrowych serwisów i usług oferowanych przez GRUPĘ PIEPRZYK - spółki wchodzące w skład Grupy Pieprzyk (Administrator Aplikacji):

 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe “ALICJA” Sp. z o.o. z siedzibą w Dębnie Polskim przy ul. Rawickiej 2A, 63-900 Rawicz, KRS 0000130568, NIP: 699-11-24-751, REGON: 410306752

 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe “PIEPRZYK” Sp. z o.o. z siedzibą w Rawiczu przy ul. Sarnowskiej 18A, 63-900 Rawicz, KRS 0000136518, NIP: 699-16-72-323, REGON: 410369660,

 • Pieprzyk Family Sp. z o.o. z siedzibą w Rawiczu przy ul. Gen. Józefa Hallera 2A, 63-900 Rawicz, KRS 0000733926, NIP 699-19-61-808, REGON: 380377954

 • Antoni Pieprzyk prow. dział. gosp. pod firmą: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe “PIEPRZYK” z siedzibą w Dębnie Polskim przy ul. Rawickiej 2A, 63-900 Rawicz, NIP: 699-000-11-30, REGON: 004097723

 • Moc Jakość Zysk Sp. z o.o. z siedzibą w Nowiźnie przy ul. Świdnickiej 1, 58-203 Nowizna, KRS 0000139221, NIP: 8821908288, REGON: 891424388

 • Pieprzyk Station Sp. z o.o. z siedzibą w Rawiczu przy ul. Hallera 2a, 63-900 Rawicz, KRS 0000136518, NIP: 699-197-16-46, REGON: 526281842  


W ramach Programu Lojalnościowego Klienci (zgodnie z definicją poniżej) mogą zbierać Punkty (zgodnie z definicją poniżej) za zakupy. Na podstawie zgromadzonych punktów klienci będą uprawnieni do skorzystania z korzyści określonych w niniejszym regulaminie. 


 1. Definicje, ogólne terminy

Uczestnik bądź Klient: uczestnikiem Programu Lojalnościowego może być wyłącznie osoba fizyczna (konsument), nie ograniczona w zdolności do czynności prawnych, w wieku powyżej 18 lat, posiadająca stałe lub tymczasowe miejsce zamieszkania w Unii Europejskiej, która spełnia warunki Programu Lojalnościowego. Na podstawie stosunku umownego między klientem a Grupą Pieprzyk, uczestnictwo w Programie Lojalnościowym “PIEPRZYK Moc Jakość Zysk” jest ustanawiane zgodnie z niniejszym Regulaminem.

Konto Lojalnościowe: konto klienta utworzone w programie lojalnościowym stanowiącym aplikację “PIEPRZYK Moc Jakość Zysk” umożliwiające dostęp do informacji na temat zgromadzonych przez klienta punktów (zgodnie z definicją poniżej), nagród które w ramach aktualnej listy zawartej w aplikacji można odebrać w zamian za punkty, zadań które można wykonać w celu uzyskania dodatkowych punktów oraz promocji dostępnych w danym momencie. Konto rejestruje poszczególne transakcje uczestnika dokonywane przy użyciu kodu klienta znajdującego się w aplikacji oraz Punkty zgromadzone przy okazji zakupów dokonywanych przy pomocy aplikacji mobilnej “PIEPRZYK Moc Jakość Zysk”. Każdy klient zgodnie z niniejszym regulaminem może posiadać wyłącznie jedno konto lojalnościowe w aplikacji.

Kod Klienta:  stanowi wirtualny kod przypisany do danego konta lojalnościowego w Aplikacji “ PIEPRZYK Moc Jakość Zysk”. Klient otwierając odpowiednią zakładkę w aplikacji, określoną symbolem karty, wyświetla swój indywidualny kod. Okazując kod klienta przy kasie transakcja zostaje przypisana do konta klienta a punkty zostaną przypisane do konta lojalnościowego.

Karta umożliwia identyfikację Klienta i weryfikację kwalifikowalności jego uczestnictwa w Programie Lojalnościowym, dzięki której Uczestnicy mogą zbierać Punkty i uzyskiwać korzyści wynikające z wyświetlanych w aplikacji treści, stanowiących nagrody. Do  Danego Konta Lojalnościowego przypisany może być wyłącznie jeden indywidualny kod Klienta. 

Punkty: stanowią ekwiwalent kwoty wydanej na zakupy, bądź za wykonanie zadania określonego w aplikacji który jest przyznawany Klientowi stacji paliw należących do Grupy Pieprzyk będącego uczestnikiem programu lojalnościowego według następujących kryteriów:

a) punkty przyznawane za zakup produktów ( z wyłączeniem produktów paliwowych oraz wyrobów tytoniowych) oraz usług dostępnych na stacjach paliw należących do Grupy Pieprzyk - za każde wydane 1 PLN = 1 Punkt

b) punkty przyznawane za wykonanie zadań wyświetlanych w aplikacji. Zadania do wykonania przez klienta oraz liczba punktów przyznawana za wykonanie zadania są szczegółowo opisane na wyświetlanych w aplikacji kafelkach. Zadania wyświetlane w aplikacji mają określony termin ważności.

Punkty przyznane klientowi zapisywane są w jego koncie lojalnościowym, mają charakter bezterminowy. Każdy przyznany klientowi punkt stanowi ekwiwalent równy 2 groszy           (1 Pkt= 2 gr)

Nagrody: stanowią korzyść którą klient może uzyskać wymieniając zgromadzone przez siebie punkty. Wartość danej nagrody w punktach jest szczegółowo i czytelnie opisana w aplikacji w zakładce nagrody. Dostępność danej nagrody może się różnić w zależności od asortymentu dostępnego na danej stacji paliw z Listy Stacji. Obecnie nie wszystkie nagrody są dostępne na każdej ze stacji paliw należącej do Grupy Pieprzyk.

Zadania: szczegółowo opisana w aplikacji w zakładce “Zadania do wykonania” czynność/transakcja, którą klient powinien wykonać aby otrzymać wskazaną w aplikacji dodatkową liczbę punktów. Nagrody, zadania oraz promocje wyświetlane w aplikacji “PIEPRZYK Moc Jakość Zysk” mają charakter terminowy, ponadto dana zakładka przypisana do konta klienta określa ile razy klient może z niej skorzystać.

Formularz rejestracyjny: Stanowi Cyfrowy wniosek rejestracyjny, za pomocą którego Klient rejestruje się w Programie Lojalnościowym (wypełniając go należycie za pośrednictwem aplikacji lojalnościowej “PIEPRZYK Moc Jakość Zysk” zwanej dalej Aplikacją), Klient/Uczestnik podaje w nim wymagane dane do poprawnej rejestracji takie jak Imię, Nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail.

Nadużycie: Sposób korzystania z Aplikacji “Pieprzyk Moc Jakość Zysk” przez klienta w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego regulaminu, przepisami prawa powszechnie obowiązującego bądź z zasadami współżycia społecznego. W przypadku wykrycia nadużyć dokonanych przez klienta. Administrator ma prawo zawiesić konto Klienta do czasu wyjaśnienia problemu bądź wykluczyć go z programu lojalnościowego.

Lista Stacji: dostępna z poziomu aplikacji lista punktów objętych Programem Lojalnościowym “PIEPRZYK Moc Jakość Zysk”, zaprezentowana w postaci mapy z zaznaczonymi lokalizacjami. Lista stacji z zawiera dokładny adres dla każdej stacji paliw oraz odnośnik “Nawiguj” pozwalający na wyznaczenie trasy w nawigacji do wybranego w Aplikacji punktu. Wszystkie informacje o stacjach paliw prezentowane w aplikacji mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego. Grupa Pieprzyk nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wprowadzenie w błąd co do aktualnej lokalizacji stacji paliw czy trasy wyznaczonej z poziomu aplikacji.

Lokalne Promocje: Zakładka w aplikacji mobilnej informująca uczestnika Programu Lojalnościowego o aktualnych promocjach dostępnych na stajach paliw objętych Programem. Lokalne Promocje są wyświetlane w formie ilustracji graficznej szczegółowo opisującej przedmiot, zasady termin obowiązywania oraz dostępność danej promocji.

Historia Płatności: zakładka w aplikacji w którejzapisują się wszystkie transakcje klienta dokonane przy użyciu Aplikacji mobilnej “Pieprzyk Moc Jakość Zysk”, po zeskanowaniu kodu klienta w trakcie dokonania zakupu.


 1. Przystąpienie do Programu Lojalnościowego “Pieprzyk Moc Jakość Zysk”

2.1.   Do Programu Lojalnościowego “Pieprzyk Moc Jakość Zysk” przystępuje się poprzez rejestrację jako Klient/Uczestnik  w Aplikacji “PIEPRZYK Moc Jakość Zysk”. W tym celu Klient musi pobrać na swoje urządzenie mobilne oraz zainstalować aplikację przy użyciu poniżej wskazanych linków:

Sklep Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pieprzyk.loyality.app&pcampaignid=web_share

App Store: 

https://apps.apple.com/pl/app/pieprzyk-moc-jako%C5%9B%C4%87-zysk/id6458736812?l=pl


bądź skanując kod QR udostępniony w widocznym miejscu na stacjach paliw wskazanych w Liście Stacji ( objętych Programem Lojalnościowym.)

 

Po zainstalowaniu aplikacji Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny podając wskazane w nim dane oraz dokonać weryfikacji konta zgodnie z instrukcją zawartą w Aplikacji.

Po przeprowadzonej pomyślnie rejestracji Klient staje się uczestnikiem Programu Lojalnościowego a do jego konta klienta zostaje przypisany indywidualny kod klienta. Zaakceptowanie uczestnictwa w programie lojalnościowym traktowana jest także jako zaakceptowanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z wykorzystaniem Aplikacji mobilnej “Pieprzyk Moc Jakość Zysk lub innego elektronicznego sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Program Lojalnościowy.


2.2 Etapy procesu rejestracji:

 1.  Klienci/Uczestnicy chcąc przystąpić do Programu Lojalnościowego wypełniają cyfrowy Wniosek o uczestnictwo w Aplikacji “Pieprzyk Moc Jakość Zysk”. W celu pobrania aplikacji klient musi posiadać aktywny dostęp do internetu.

Klient wypełniając wniosek stanowiący formularz rejestracyjny musi podać dane identyfikacyjne wymagane do rejestracji takie jak imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu Klienta. Wysyłając poprawnie wypełniony Formularz Rejestracyjny, wymagane jest zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, oraz oświadczenie, iż ma ukończone 18 lat oraz posiada stałe lub tymczasowe miejsce zamieszkania w UE.

 1. Klient/Uczestnik w celu prawidłowego wypełnienia wniosku oraz potwierdzenia procesu   weryfikacji powinien podać dokładne i aktualne dane. 

 2. Administrator aplikacji posiada uprawnienie do odrzucenia wniosku Klienta o przystąpienie do Programu Lojalnościowego “PIEPRZYK Moc Jakość Zysk”  w następujących przypadkach:

 • jeżeli Klient wpisze we Wniosku dane będące nieprawidłowe,  niekompletne, niepełne, lub

 • jeżeli udział Klienta w Programie Lojalnościowym “Pieprzyk Moc Jakość Zysk” został wcześniej zakończony przez Administratora z powodu naruszenia niniejszego Regulaminu, nadużycia lub innego zachowania naruszającego z prawo.

 1. Grupa Pieprzyk nie ponosi odpowiedzialności poprawność i autentyczność danych dostarczonych przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. Administrator aplikacji posiada uprawnienie do kontroli prawidłowości danych podanych w formularzu. Grupa Pieprzyk z tytułu jakichkolwiek reklamacji wynikających z ewentualnych nadużyć związanych z podaniem nieprawidłowych  bądź wadliwych danych przez klienta nie ponosi odpowiedzialności.

 2. Dane do logowania w aplikacji “PIEPRZYK Moc Jakość Zysk” oraz Kod Klienta nie mogą być udostępniane osobom trzecim.

 3. Jeżeli klient nie dokona prawidłowej rejestracji oraz weryfikacji konta, jego konto klienta nie zostanie aktywowane. Klient w takim przypadku nie będzie mógł korzystać ze swojego konta lojalnościowego w Aplikacji. 1. Warunki otrzymania punktów w Aplikacji “Pieprzyk Moc Jakość Zysk”

3.1.   Klient będący aktywnym uczestnikiem Programu Lojalnościowego “PIEPRZYK Moc Jakość Zysk” zdobywa Punkty na swoim Koncie Klienta poprzez okazanie dostępnego w Aplikacji Kodu Klienta przy zakupie towarów, usług lub wykonując zadania na stacjach paliw objętych Programem.

W związku z tym, że Aplikacja “PIEPRZYK Moc Jakość Zysk” jest przeznaczona dla konsumentów (zgodnie treścią z Art. 22 (1) Kodeksu Cywilnego), aby punkty zostały przypisane do konta lojalnościowego, dana transakcja musi być sfinalizowana tj. skutecznie opłacona przez klienta gotówką, kartą bankową lub inną dostępną metodą.

Punkty nie zostaną przyznane do konta klienta w przypadku opłacenia danej transakcji Kartą flotową powiązaną z prowadzoną działalnością gospodarczą. Punkty przyznane na Koncie Klienta za daną transakcję zostaną odjęte jeżeli dana transakcja nie dojdzie do skutku.


3.2.   Po dokonaniu skutecznego zakupu bądź wykonaniu zadania dostępnego w aplikacji po okazaniu Kodu Klienta, Punkty zostaną dodane do  Konta Lojalnościowego Klienta. Uczestnik ma możliwość śledzenia aktualnej  liczby Punktów zgromadzonych na swoim Koncie Lojalnościowym, śledzić bieżące wydarzenia marketingowe, możliwe do zdobycia nagrody oraz zadania do wykonania, bezpośrednio z poziomu Aplikacji.

Administrator Aplikacji posiada uprawnienie do wysyłania klientom raportu z poziomu zgromadzonych punktów, oraz materiałów marketingowych.


3.3.   Punkty zgromadzone na Koncie Lojalnościowym Klienta nie są wymienialne na gotówkę, ponadto gotówka nie podlega wymianie na Punkty. Zgromadzonych na Koncie Klienta Punktów nie można w żaden sposób przekazywać osobom trzecim, kupować ani sprzedawać, a jedynie gromadzić na koncie klienta w sposób zgodny z niniejszym regulaminem.


3.4.  Punkty zgromadzone na koncie klienta są bezterminowe. Klient może je wymienić na wybrane nagrody w dowolnym momencie w trakcie funkcjonowania Programu Lojalnościowego “PIEPRZYK Moc Jakość Zysk” w trakcie zakupów w jednym  z punktów z listy stacji.


3.5   W Aplikacji mobilnej w zakładce “Zadania do Zrobienia” prezentowane są w formie kafelków zadania po wykonaniu których klient otrzymuje dodatkowe punkty w ilości wskazanej dokładnie w danym zadaniu. Aby punkty zostały przypisane do Konta Lojalnościowego Klienta, Uczestnik musi spełnić wszystkie warunki określone w danym zadaniu. Zadania mają określone terminy ważności, wskazane w Aplikacji w danym kafelku zawierającym wybrane zadanie.


3.6 W przypadku dokonania transakcji  z użyciem kart paliwowych, taka transakcja  nie będzie widoczna w historii aplikacji, punkty w takim przypadku nie są przyznawane.


3.7 W przypadku uzyskania rabatu na paliwo z innego źródła niż Aplikacja, klient nie dostaje punktów a transakcja nie jest widoczna w historii konta.


 1.  Nagrody - przedmiot oraz warunki odbioru nagród

4.1.   Punkty zgromadzone na Koncie Lojalnościowym Klienta, Uczestnik może zmienić w dowolnym momencie na Nagrody wskazane w Aplikacji Mobilnej “Pieprzyk Moc Jakość Zysk” w zakładce “Nagrody do Odebrania” w trakcie zakupów na jednej ze stacji paliw z Listy Stacji należących do Grupy Pieprzyk. W tym celu Uczestnik powinien kliknąć w kafelek wybranej przez siebie nagrody,  następnie wybierając opcję odbierz nagrodę. Po wyborze nagrody zostanie wyświetlony kod, który następnie należy okazać pracownikowi stacji celem zeskanowania.


4.2. Po zeskanowaniu kodu wybranej nagrody w trakcie zakupów, konto klienta zostanie obciążone ilością punktów stanowiącą wartość punktową danej nagrody. Punkty zostają pobrane z konta klienta bezpośrednio po zeskanowaniu kodu wybranej nagrody. W przypadku wystąpienia błędu uniemożliwiającego odbiór nagrody, punkty zostaną zwrócone na konto automatycznie w ciągu 24 godzin.  


4.3. Lista Stacji objętych Programem Lojalnościowym dostępna jest w Aplikacji mobilnej “PIEPRZYK Moc Jakość Zysk” po kliknięciu w ikonę mapy (“Tu nas znajdziesz”)


4.4.  Nagrody stanowią produkty lub usługi które można otrzymać wymieniając zgromadzone na Koncie Lojalnościowym Klienta Punkty warunki wymiany punktów na wybraną nagrodę można sprawdzić klikając w wybrany kafelek w Aplikacji mobilnej. Kafelki z nagrodami dostępne w Aplikacji zawierają ilustrację graficzną prezentującą wybraną nagrodę, opis tekstowy, dokładny koszt w punktach, przycisk umożliwiający odbiór nagrody oraz datę ważności danej nagrody,


4.5. Dostępność nagród na danej stacji może się różnić w zależności od asortymentu oferowanego na danej stacji paliw. Grupa Pieprzyk nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność danej nagrody na stacji paliw wybranej przez Klienta. W przypadku braku w asortymencie danej nagrody w celu jej odebrania, klient powinien wybrać inną stację paliw dostępną na Liście Stacji bądź wybrać inną nagrodę.


4.6. Każda nagroda oferowana w Aplikacji mobilnej “Pieprzyk Moc Jakość Zysk” ma określony termin ważności. 


4.7. Oferowane w aplikacji nagrody są bezzwrotne. Klient po skutecznym odbiorze danej nagrody nie może jej zwrócić odzyskując wydane punkty.


4.8.  Jeżeli, po odbiorze nagrody, dana transakcja nie dojdzie do skutku pobrane z konta klienta punkty zostaną zwrócone w ciągu 24 godzin.


4.9. Dostępne w Aplikacji mobilnej “PIEPRZYK Moc Jakość Zysk” nagrody, zadania oraz promocję mogą mieć charakter jednorazowy, wielorazowy, ograniczony  czasowo lub bezterminowy. Szczegółowe informacje na temat dostępnej nagrody, zadania bądź promocji będą zawarte w kafelku dostępnym w Aplikacji w danej zakładce.


4.10. Za ewentualne błędy w działaniu aplikacji, uniemożliwające odbiór nagrody, administrator nie ponosi odpowiedzialności.

   

 1.  Rezygnacja lub zakończenie uczestnictwa w Programie Lojalnościowym

5.1.   Ze względu na bezterminowy charakter zgromadzonych w Programie Lojalnościowym Punktów, konto klienta nie będzie usuwane przez Administratora Aplikacji nawet w przypadku nie korzystania z programu lojalnościowego przez Klienta,


5.2.  Klient ma możliwość zainicjowania w dowolnym momencie zakończenia udziału w Programie Lojalnościowym oraz usunięcie Konta Lojalnościowego za pośrednictwem Aplikacji mobilnej “PIEPRZYK Moc Jakość Zysk”. W przypadku usunięcia Konta Lojalnościowego przez Klienta z poziomu aplikacji punkty zgromadzone na Koncie Klienta zostają unieważnione bezpowrotnie i nie ma możliwości ich odzyskania.


5.3. Grupa Pieprzyk zastrzega sobie prawo do zakończenia programu lojalnościowego. W takim wypadku uczestnicy zostaną o tym poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym wykorzystanie zgromadzonych punktów. Po ewentualnym zakończeniu Programu Lojalnościowego w terminie wcześniej określonym wszystkie Konta Klientów zostaną zdezaktywowane. 1. Informacje o Komunikatach systemowych - Komunikacja z klientem

6.1.  Administrator aplikacji zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom Programu Lojalnościowego “PIEPRZYK Moc Jakość Zysk” wiadomości e-mail stanowiących Komunikaty Systemowe:

a. Potwierdzenie adresu e-mail po rejestracji / ponowne wysłanie wiadomości e-mail z potwierdzeniem i dotyczące tego przypomnienie.

b. Informacja o dezaktywacji lub reaktywacji konta.

c. Informacja o zmianach w Regulaminie i Informacji o ochronie prywatności.

d. Informacja dotyczące konserwacji systemu.

e. Informacje Marketingowe


6.2   W celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania Programu Lojalnościowego “PIEPRZYK Moc Jakość Zysk” Administrator ma prawo ogłaszać tymczasowe akcje marketingowe, konkursy, zadania i inne akcje promocyjne – oraz ustalać dla nich szczególne warunki. Klienci będący Uczestnikami Programu Lojalnościowego będą informowani z odpowiednim wyprzedzeniem o warunkach dotyczących akcji marketingowych za pośrednictwem wiadomości e-mail lub z poziomu Aplikacji.


 1. Reklamacje, skargi oraz obsługa klienta Programu Lojalnościowego

7.1.   Uczestnik Programu Lojalnościowego  jest odpowiedzialny za odpowiednie sprawdzenie przyznania prawidłowej liczby Punktów za daną transakcję. W przypadku zasilenia konta klienta nieprawidłową liczbą punktów, Klient może wnioskować o korektę liczby Punktów za pośrednictwem Aplikacji mobilnej lub wysyłając wiadomość e-mail stanowiącą  reklamację wraz ze szczegółowym wyjaśnieniem problemu oraz kopią paragonu w ciągu 30 dni od danej transakcji na adres e-mail: aplikacja@pieprzyk.pl. Wnioski i reklamacje wysłane po upływie terminu wskazanego powyżej nie będą rozpatrywane. Wszelkie zastrzeżenia, nieprawidłowości  bądź problemy w działaniu aplikacji Klient może zgłaszać zgodnie z procedurą wskazaną powyżej.

W kolejnym kroku klient zostanie poinformowany przez Administratora Aplikacji wiadomością e-mail zawierającą rozstrzygnięcie w ciągu 14 dni.


7.2.   Administrator Aplikacji nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z błędów wskazanych powyżej oraz błędnego, przypadkowego lub niezamierzonego usunięcia konta klienta w Programie Lojalnościowym wynikającego z przyczyn od nas niezależnych,


7.3.   Administrator posiada uprawnienie do dezaktywacji Konta Klienta w Programie Lojalnościowym ze skutkiem natychmiastowym, gdy klient korzystaz Aplikacji “Pieprzyk Moc Jakość Zysk” w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego regulaminu, przepisami prawa powszechnie obowiązującego bądź z zasadami współżycia społecznego. W przypadku wykrycia nadużyć dokonanych przez klienta Administrator ma prawo zawiesić konto Klienta do czasu wyjaśnienia problemu bądź wykluczyć go z programu lojalnościowego.

Zamknięcie Konta Lojalnościowego Klienta pociąga za sobą utratę wszystkich Punktów zgromadzonych na koncie,


7.4.   Reklamacje lub skargi można składać bezpośrednio z poziomu Aplikacji mobilnej oraz wysyłając je na adres e-mail: aplikacja@pieprzyk.pl.


7.5.   Możliwość pozasądowego rozstrzygania sporów między Grupą Pieprzyk a uczestnikami Programu Lojalnościowego. W przypadku wystąpienia sporu konsumenckiego wynikającego z działania niniejszego Programu Lojalnościowego pomiędzy Administratorem a klientem będącym konsumentem, którego nie będzie można rozwiązać na poziomie wzajemnego porozumienia, uczestnik może wystąpić z wnioskiem o pozasądowe rozwiązanie takiego sporu do określonego pozasądowego organu rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności do konsumenckiego sądu polubownego lub mediacji. Lista dostępnych instytucji znajduje się na stronach internetowych UOKiK (https://uokik.gov.pl/).

8. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

8.1  Administratorem danych osobowych Uczestników Programu Lojalnościowego “PIEPRZYK Moc Jakość Zysk” są:

 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe “ALICJA” Sp. z o.o. z siedzibą w Dębnie Polskim przy ul. Rawickiej 2A, 63-900 Rawicz,

 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe “PIEPRZYK” Sp. z o.o. z siedzibą w Rawiczu przy ul. Sarnowskiej 18A, 63-900 Rawicz,

 • Pieprzyk Family Sp. z o.o. z siedzibą w Rawiczu przy ul. Gen. Józefa Hallera 2A, 63-900 Rawicz,

 • Antoni Pieprzyk prow. dział. gosp. pod firmą: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe “PIEPRZYK” z siedzibą w Dębnie Polskim przy ul. Rawickiej 2A, 63-900 Rawicz,

 • Moc Jakość Zysk Sp. z o.o. z siedzibą w Nowiźnie przy ul. Świdnickiej 1, 58-203 Nowizna,

8.2. Z Administratorem można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: aplikacja@pieprzyk.pl


8.3. Uczestnik posiada uprawnienie do złożenia reklamacji do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


8.4 Dane osobowe Uczestnika Programu Lojalnościowego przetwarzane są w celu prawidłowej realizacji usług w ramach Aplikacji mobilnej, w szczególności:

 1.  zawarcia i realizacji umowy na świadczenie Usług w ramach Aplikacji,

 2. udzielania odpowiedzi na pytania i wnioski Uczestnika kierowane do

Administratora za pośrednictwem formularza dostępnego w Aplikacji w zakładce

„zgłoś błąd”;

 1. marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Grupy Pieprzyk, 

 2.  rozpatrywania reklamacji dot. działania Aplikacji bądź funkcjonowania Programu Lojalnościowego;

 3. obsługi, dochodzenie i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń w

związku z korzystaniem z Aplikacji lub świadczonych Usług, lub roszczeń

podmiotów, których funkcjonalności dostępne są w Aplikacji;

 1. poprawy dostępnych funkcji aplikacji mobilnej oraz jakości świadczonych usług

polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Aplikacji a także sposobu korzystania z Aplikacji.

 1.  naliczania punktów do konta Klienta za dokonane zakupy towarów lub usług przez

Uczestnika zarejestrowanego.

8.5. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.

9.Prawa Własności Intelektualnej

9.1 Wszelkie treści dostępne w Aplikacji Mobilnej, w tym między innymi teksty, obrazy, ilustracje, artykuły, fotografie, oprogramowanie, są własnością Grupy Pieprzyk. Treści prezentowane w Aplikacji są chronione przez obowiązujące przepisy dotyczące znaków towarowych oraz prawa własności intelektualnej. Wszelkie nieuprawnione wykorzystanie Treści, w tym wszelkie powielanie, dystrybucję lub redystrybucję, przekazywanie lub retransmisję, przekazywanie do publicznej wiadomości drogą telekomunikacyjną, wykonywanie, tłumaczenie, publiczne rozpowszechnianie lub pobieranie, jest zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora Aplikacji. 


9.2 Uczestnik Programu Lojalnościowego nie może sporządzać kopii Treści publikowanych w Aplikacji. Znaki towarowe umieszczone w Aplikacji są znakami towarowymi, zarejestrowanymi lub niezarejestrowanymi i  nie mogą być wykorzystywane bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora lub odpowiednich właścicieli tych znaków. Żaden element Aplikacji Mobilnej nie może być interpretowany jako udzielenie (w sposób wyraźny lub dorozumiany), licencji, prawa użytkowania lub powielania znaku towarowego, chyba że za wyraźną, pisemną zgodą Administratora lub właściciela takiego znaku towarowego.


Zaufali nam