kawazagroszdebno

REGULAMIN PROMOCJI

KAWA ZA GROSZ - DĘBNO POLSKIE

z dnia 10 MAJA 2023 r.


§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 


1. Organizatorem akcji “KAWA ZA GROSZ - DĘBNO POLSKIE” (zwaną dalej “Promocją”) jest: 

 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe “ALICJA” Sp. z o.o. z siedzibą w Dębnie Polskim przy ul. Rawickiej 2A, 63-900 Rawicz

-  zwany dalej „Organizatorem”.


2. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Promocji. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: https://pieprzyk.pl/Kawazagroszdebno.html


3. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Promocji, tj. udzielaniem informacji na temat Promocji oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora. 


4. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Promocji jest Organizator.


5. Akcja nie stanowi loterii promocyjnej ani gry losowej w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2009r., Nr 201, poz. 1540 z późn.zm.).


§ 2. UCZESTNICY PROMOCJI


1. Uczestnikami Promocji mogą być mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, którzy są klientami stacji paliw prowadzonej przez Organizatora działającej pod szyldem Grupa Pieprzyk Moc Jakość Zysk pod adresem 63-900 Rawicz, Dębno Polskie ul. Rawicka 2a


2. Promocja nie dotyczy kierowców korzystających z kart paliwowych: FLOTA Pieprzyk, e100, Aris, UTA.


§ 3. PROMOCJA 


1. Promocja trwa przez 30 dni kalendarzowych od 10.05.2023 od godziny 00:01 do 31.05.2023 do godziny 23:59 lub do odwołania.


2. W Promocji przewidziano następujące oferty:


 • Kawa w cenie 1 grosz (0,01 PLN - słownie: zero złotych 01/100)

Promocja dotyczy dowolnej kawy dostępnej w ofercie stacji o pojemności 100 ml, 200 ml, lub 300 ml.

Z Promocji można skorzystać raz, warunkiem jest zatankowanie dowolnego paliwa w ilości minimum 100 l (słownie: sto litrów)


2. Promocja jest jednorazowa - oznacza to, że przy jednym tankowaniu w ilości minimalnej na stacji paliw można kupić 1 produkt objęty promocją.


3. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.


4. Promocja nie multiplikuje się w zależności od ilości tankowania na jednym paragonie tj. przy tankowaniu ilości, która jest wielokrotnością minimalnej określonej w paragrafie § 3 punkcie 2, Uczestnik może otrzymać jeden produkt w cenie promocyjnej.


5. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia akcji promocyjnej.


6. Regulamin promocji nie przewiduje możliwości wymiany na towar inny niż wskazany w Promocji bądź wypłaty gotówkowej w postaci ekwiwalentu pieniężnego równego wartości upustu.


7. Do paragonu zostanie doliczona wartość produktu promocyjnego określona w § 3 podpunkcie 2.


§ 4. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA 


Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia skorzystania z Promocji Klientom, których działania są sprzeczne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa lub z Regulaminem.


§ 5. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ 


1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Promocji, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Promocji, jednak nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia przeprowadzenia Promocji.


2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych. 


3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. 


4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres:

 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe “ALICJA” Sp. z o.o. z siedzibą w Dębnie Polskim przy ul. Rawickiej 2A, 63-900 Rawicz

 - z dopiskiem “KAWA ZA GROSZ - DĘBNO POLSKIE”


5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 14 dni liczonych od dnia otrzymania pisma.


 § 6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


 1. W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających podanie przez uczestników Promocji dane osobowych Uczestników Promocji będą one przetwarzane przez Organizatora:

 • Pieprzyk Family Sp. z o.o. z siedzibą w Rawiczu przy ul. Gen. Józefa Hallera 2A, 63-900 Rawicz, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS: 0000733926, NIP: 6991961808, nr. tel. 655461251 wew. 108,  e-mail: biuro@pieprzyk.pl,

 1. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora, wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Promocji, w tym m.in. obsługę, dochodzenie i obronę w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.

 2. Podstawą prawną przetwarzania przekazanych przez Państwa danych osobowych jest:

 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który dopuszcza przetwarzanie danych osobowych, jeżeli jest to niezbędne w celu podjęcia czynności zmierzających do zawarcia i wykonania umowy,

 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który dopuszcza przetwarzanie danych osobowych, jeżeli jest to niezbędne w celu podjęcia czynności zmierzających do zawarcia i wykonania umowy,

 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który dopuszcza przetwarzanie danych osobowych jeżeli jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią w szczególności obsługę, dochodzenie i obronę przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z umową.

 1. Przekazane przez Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać, w tym przechowywać, przez okres przez okres niezbędny do przeprowadzenia Promocji, a także w celach wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez Administratora, co oznacza w szczególności obsługę, dochodzenie i obronę przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z umową, a także w celach wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności obowiązków rachunkowych i podatkowych.

 2. Państwa dane osobowe mogą być ujawnione przez Administratora podmiotom współpracujących z Administratorem, na podstawie zawartych przez niego umów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne,  informatyczne.

 3. Przekazane przez Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

 4. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego Administratora, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do cofnięcia zgody jeśli została wcześniej udzielona.

 5. W przypadku naruszenia przepisów ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 6. W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych można kontaktować się elektronicznie pod adresem: biuro@pieprzyk.pl lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Organizatora szczegółowo określonego w ust. 1.

.

 § 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 


1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 maja 2023 r.


 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 


3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Promocji w trakcie jej trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na stacji.


4. Regulamin Konkursu dostępny jest na profilu stacji na stronie internetowej: https://pieprzyk.pl/Kawazagroszdebno.html

Zaufali nam