Wakacyjna Promocja


Regulamin akcji promocyjnej

„WAKACYJNA PROMOCJA”

z dnia 01.07.2022 r.

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

 1. Organizatorem promocji “WAKACYJNA PROMOCJA”  (zwaną dalej “Promocją”) są: 

 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe “ALICJA” Sp. z o.o. z siedzibą w Dębnie Polskim przy ul. Rawickiej 2A, 63-900 Rawicz,

 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe “PIEPRZYK” Sp. z o.o. z siedzibą w Rawiczu przy ul. Sarnowskiej 18A, 63-900 Rawicz,

 • Pieprzyk Family Sp. z o.o. z siedzibą w Rawiczu przy ul. Gen. Józefa Hallera 2A, 63-900 Rawicz,

 • Antoni Pieprzyk prow. dział. gosp. pod firmą: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe “PIEPRZYK” z siedzibą w Dębnie Polskim przy ul. Rawickiej 2A, 63-900 Rawicz,

 • Moc Jakość Zysk Sp. z o.o. z siedzibą w Nowiźnie przy ul. Świdnickiej 1, 58-203 Nowizna,

      -  zwani dalej łącznie „Organizatorem”.

 

 1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Promocji.  Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: https://www.pieprzyk.pl/Regulaminy.html

 

 1. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Promocji, tj. udzielaniem informacji na temat Promocji oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora. 

 

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

 

 1. Akcja nie stanowi loterii promocyjnej ani gry losowej w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2009r., Nr 201, poz. 1540 z późn.zm.).



§ 2. UCZESTNICY PROMOCJI

 

Uczestnikami Promocji mogą być mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych,

którzy są wyłącznie klientami indywidualnymi stacji paliw prowadzonych przez Organizatora (tj. pod szyldem: Moc Jakość Zysk oraz stacje franczyzowe LOTOS, Circle K), szczegółowo wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

§ 3. PROMOCJA 

 

1. Promocja obowiązuje od dnia 01.07.2022 r. g. 00:01 do dnia 31.08.2022 r. godz.23:59 lub do odwołania.

 

2. Rabat udzielany jest na produkty paliwowe

 • LPG

 

3. Wysokość rabatu jest stała i wynosi 20 gr/l (słownie 20 groszy na litr). Organizator zastrzega sobie prawo zmiany wysokości rabatu bez podawania przyczyny tej decyzji.

 

4. W ramach promocji, każdy klient indywidualny, który w okresie szczegółowo określonym w § 3 ust. 1 dokona tankowania wybranego produktu paliwowego określonego w § 3 ust. 2. może skorzystać z rabatu.

 

5. Promocja nie łączy się z innymi rabatami, a także nie dotyczy kart paliwowych:

FLOTA Pieprzyk, DKV, e100, UTA, Aris.

 

6. Promocja przeznaczona jest dla osób pełnoletnich, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.

 

7. Regulamin promocji nie przewiduje możliwości wymiany na towar inny niż wskazany w Promocji bądź wypłaty gotówkowej w postaci ekwiwalentu pieniężnego równego wartości rabatu.



§ 4. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA 

 

Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia skorzystania z Promocji Klientom, których działania są sprzeczne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa lub  z Regulaminem.

 

§ 5. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ 

 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Promocji, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Promocji, jednak nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia przeprowadzenia Promocji.

 

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych. 

 

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. 

 

4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres:

Sekretariat Grupy Pieprzyk, ul. Gen. Józefa Hallera 2A, 63-900 Rawicz

- z dopiskiem “Wakacyjne ceny paliw”.

 

5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 14 dni liczonych od dnia otrzymania pisma.

 

 § 6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

1. W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających podanie przez uczestników Promocji dane osobowych Uczestników Promocji będą one przetwarzane przez Organizatora:

 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe “ALICJA” Sp. z o.o. z siedzibą w Dębnie Polskim przy ul. Rawickiej 2A, 63-900 Rawicz, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS 0000130568, NIP: 699 11 24 751, REGON: 41 03 06 782, nr. tel. 655461251 wew. 111, e-mail: biuro@pieprzyk.pl,

 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe “PIEPRZYK” Sp. z o.o. z siedzibą w Rawiczu przy ul. Sarnowskiej 18A, 63-900 Rawicz, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS: 0000136518, NIP: 6991672323, REGON: 410369660, nr. tel. 655461251 wew. 106,  e-mail: biuro@pieprzyk.pl,

 • Pieprzyk Family Sp. z o.o. z siedzibą w Rawiczu przy ul. Gen. Józefa Hallera 2A, 63-900 Rawicz, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS: 0000733926, NIP: 6991961808, nr. tel. 655461251 wew. 108,  e-mail: biuro@pieprzyk.pl,

 • Antoni Pieprzyk prow. dział. gosp. pod firmą: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe “PIEPRZYK” z siedzibą w Dębnie Polskim przy ul. Rawickiej 2A, 63-900 Rawicz, NIP: 6990001130, REGON: 004097723, nr. tel. 655461251 wew. 107,  e-mail: biuro@pieprzyk.pl,

 • Moc Jakość Zysk Sp. z o.o. z siedzibą w Nowiźnie przy ul. Świdnickiej 1, 58-203 Nowizna, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu pod numerem KRS: 0000139221, NIP: 8821908288, REGON: 891424388, nr. tel. 655461251 wew. 131,  e-mail: biuro@pieprzyk.pl,

2. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora, wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Promocji, w tym m.in. obsługę, dochodzenie i obronę w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.

3. Podstawą prawną przetwarzania przekazanych przez Państwa danych osobowych jest:

 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który dopuszcza przetwarzanie danych osobowych, jeżeli jest to niezbędne w celu podjęcia czynności zmierzających do zawarcia i wykonania umowy,

 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który dopuszcza przetwarzanie danych osobowych, jeżeli jest to niezbędne w celu podjęcia czynności zmierzających do zawarcia i wykonania umowy,

 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który dopuszcza przetwarzanie danych osobowych jeżeli jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią w szczególności obsługę, dochodzenie i obronę przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z umową.

4. Przekazane przez Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać, w tym przechowywać, przez okres przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom, a także w celach wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez Administratora, co oznacza w szczególności obsługę, dochodzenie i obronę przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z umową, a także w celach wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności obowiązków rachunkowych i podatkowych.

5. Państwa dane osobowe mogą być ujawnione przez Administratora podmiotom współpracujących z Administratorem, na podstawie zawartych przez niego umów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne,  informatyczne.

6. Przekazane przez Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

7. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego Administratora, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do cofnięcia zgody jeśli została wcześniej udzielona.

8. W przypadku naruszenia przepisów ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych można kontaktować się elektronicznie pod adresem: biuro@pieprzyk.pl lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Organizatora szczegółowo określonego w ust. 1.

10. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.




 § 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2022 r.

 

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

 

3. Treść niniejszego regulaminu dostępna jest na stronie www.pieprzyk.pl oraz w biurze każdej placówki handlowej biorącej udział w promocji.




 § 8. ZAŁĄCZNIKI

 

Załącznik nr 1 – lista stacji benzynowych, biorących udział w promocji

 

Zaufali nam