Stacje Paliw

REGULAMIN KONKURSU FACEBOOK

z dnia 24 maja 2019 r.


§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Organizatorem konkursu Facebook (zwanym dalej “Konkursem”), jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe “ALICJA” Sp. z o.o. z siedzibą w Dębnie Polskim przy ul. Rawickiej 2A, 63-900 Rawicz (zwane dalej „Organizatorem”).

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.

6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

7. Konkurs jest prowadzony na stronie:

https://www.facebook.com/Stacja-Paliw-Pieprzyk-Korze%C5%84sko-2146575382063145/ (zwanej dalej “Fanpage”).

8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.

 

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com, które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).

2. Uczestnik oświadcza, że:

a) jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych,

b) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu,

c) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje,

d) akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień, w tym również regulaminu Facebook,

e) wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie,

f) jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook.

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.


§ 3. NAGRODA


1. W Konkursie przewidziano następujące nagrody – dla osób wyłonionych w sposób wskazany w §6:

a) Bon uprawniający do jednorazowego zatankowania pojazdu wybranym rodzajem paliwa (Pb98, Pb95, LPG, ON, AdBlue) za kwotę 0,05 zł (zero złotych 05/100)o wartości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100), do zrealizowania na stacji paliw zlokalizowanej przy ul. Wrocławskiej 25, 55-140 Korzeńsko - 1 sztuka,

b) Bon uprawniający do jednorazowego skorzystania z *Programu nr 5 myjni samochodowej w cenie 0,01 zł (słownie: zero złotych 01/100) zlokalizowanej przy ul. Wrocławskiej 25, 55-140 Korzeńsko - 3 sztuki.


*Program nr 5 myjni zlokalizowanej przy ul. Wrocławskiej 25, 55-140 Korzeńsko obejmuje:

 • mycie ciśnieniowe boków i góry pojazdu,

 • mycie ciśnieniowe kół i dolnych partii pojazdu,

 • mycie aktywną pianą,

 • mycie szamponem,

 • super wosk,

 • suszenie x2.


2. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Facebook, na profilu:

https://www.facebook.com/Stacja-Paliw-Pieprzyk-Korze%C5%84sko-2146575382063145/

3. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

4. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.


§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU


1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem:  https://www.facebook.com/Stacja-Paliw-Pieprzyk-Korze%C5%84sko-2146575382063145/

2. Konkurs trwa od dnia 24 maja 2019 r. godz. 11.00 do dnia 23 czerwca 2019 r. godz. 18.00.§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE


1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:

a) polubienie przez Uczestnika Konkursu postu konkursowego udostępnionego na stronie:

https://www.facebook.com/Stacja-Paliw-Pieprzyk-Korze%C5%84sko-2146575382063145/

b)  wykonanie przez Uczestnika Konkursu zadania konkursowego polegającego na napisaniu pod udostępnionym postem konkursowym komentarza, zawierającego odpowiedź na pytanie:


“Co najbardziej podoba Ci się na stacji paliw zlokalizowanej pod adresem: ul. Wrocławska 25, 55-140 Korzeńsko?”


2. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem:

https://www.facebook.com/Stacja-Paliw-Pieprzyk-Korze%C5%84sko-2146575382063145/

 

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD


1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. ust. 1 Regulaminu.

3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator, biorąc pod uwagę:

a) poprawność wykonania zadań opisanych w § 5. Ust. 1 pkt a i b Regulaminu przez Uczestników Konkursu,

b) najbardziej oryginalną i kreatywną odpowiedź w formie komentarza pod postem konkursowym na zadane pytanie konkursowe.

4. Spośród uczestników Konkursu, Organizator wyłoni:

a) 1 zwycięzcę nagrody, o której mowa w § 3 ust. 2 pkt a niniejszego Regulaminu,

b) 3 zwycięzców nagrody, o której mowa w § 3 ust. 2 pkt b niniejszego Regulaminu.


5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku w ciągu 3 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.

6. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do postu konkursowego na stronie:

https://www.facebook.com/Stacja-Paliw-Pieprzyk-Korze%C5%84sko-2146575382063145/


Akceptując niniejszy Regulamin, Uczestnik wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w postaci imienia i nazwiska bądź nazwy użytkownika profilu, którym posługuje się na platformie Facebook pod poniższym adresem internetowym celem opublikowania listy zwycięzców:

https://www.facebook.com/Stacja-Paliw-Pieprzyk-Korze%C5%84sko-2146575382063145/

 

7. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 36 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu i powiadomienia o wygranej - wiadomości prywatnej do Organizatora z następującymi danymi:

a) imię i nazwisko,

b) numer telefonu,

c) adres mailowy.


8. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w § 6 ust. 7 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.

9. Przyznane przez Organizatora Nagrody w formie jednorazowego, imiennego bonu - zostaną wysłane w formie elektronicznej na podany w wiadomości prywatnej adres poczty elektronicznej - wskazany przez Uczestnika w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w § 6 ust. 7 niniejszego Regulaminu.


Otrzymany, jednorazowy i imienny bon, można zrealizować wyłącznie na stacji paliw zlokalizowanej pod adresem: ul. Wrocławska 25, 55-140 Korzeńsko, w terminie 30 dni od jego otrzymania w formie elektronicznej.


10. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA


1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:

a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej),

b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka,

c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich,

d) ingerują w mechanizm działania Konkursu,

e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook.


4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe “Alicja” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dębnie Polskim, ul. Rawicka 2a, 63-900 Rawicz, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS 0000130568, NIP: 699 11 24 751, REGON: 41 03 06 782, kapitał zakładowy: 1.465.000,00 złotych, nr. tel. 655461251, e-mail: biuro@pieprzyk.pl.

 2. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe “Alicja” Sp. z o.o., wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym m.in. publiczne ogłoszenie zwycięzców, obsługę, dochodzenie i obronę w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.

 3. Podstawą prawną przetwarzania przekazanych przez Państwa danych osobowych jest:

 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który dopuszcza przetwarzanie danych osobowych, jeżeli jest to niezbędne w celu podjęcia czynności zmierzających do zawarcia i wykonania umowy,

 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który dopuszcza przetwarzanie danych osobowych, jeżeli jest to niezbędne w celu podjęcia czynności zmierzających do zawarcia i wykonania umowy,

 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który dopuszcza przetwarzanie danych osobowych jeżeli jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią w szczególności obsługę, dochodzenie i obronę przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z umową.

 1. Przekazane przez Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać, w tym przechowywać, przez okres przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom, a także w celach wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez Administratora, co oznacza w szczególności obsługę, dochodzenie i obronę przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z umową, a także w celach wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności obowiązków rachunkowych i podatkowych.

 2. Państwa dane osobowe mogą być ujawnione przez Administratora podmiotom współpracujących z Administratorem, na podstawie zawartych przez niego umów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne,  informatyczne.

 3. Przekazane przez Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

 4. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego Administratora, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do cofnięcia zgody jeśli została wcześniej udzielona.

 5. W przypadku naruszenia przepisów ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 6. W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych można kontaktować się elektronicznie pod adresem: biuro@pieprzyk.pl lub pocztą na adres administratora wskazany w pkt 1.

 7. W momencie usunięcia danych, Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.


§ 9. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ


1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na Facebooku z dnia 24 maja 2019 r.”

5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 14 dni liczonych od dnia otrzymania pisma.


§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 maja 2019 r.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u oraz na oficjalnej stronie Organizatora.


Fanpage: https://www.facebook.com/Stacja-Paliw-Pieprzyk-Korze%C5%84sko-2146575382063145/

Oficjalna strona:

https://pieprzyk.pl/Stacje_Paliw_25e.html


5. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora: https://pieprzyk.pl/Stacje_Paliw_25e.html

 Zaufali nam