Regulamin FLOTA


REGULAMIN 

sprzedaży bezgotówkowej paliwa oraz innych towarów i usług w sieci podmiotów działających na stacjach paliw obsługiwanych przez Program FLOTA PIEPRZYK Moc Jakość Zysk  

spółki BIOESTRY sp. z o. o. 

z siedzibą w Górze, na terytorium Polski 

- wersja ujednolicona z 21 grudnia 2022 r. -

Podmiotem obsługującym i rozliczającym Program FLOTA PIEPRZYK  Moc Jakość Zysk na rzecz podmiotów prowadzących stację paliw Grupy  Pieprzyk jest spółka: 

Bioestry sp. z o.o. z siedziba w Górze 

ul. Wincentego Witosa 7, 56 ­ 200 Góra; wpisana przez Sąd Rejonowy dla  Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Krajowego Rejestru Sądowego pod  numerem: 0000246714; NIP: 5010018145; REGON: 020189192; 

zwana dalej Sprzedającym

§ 1. Definicje 

1. Użyte w niniejszym Regulaminie oraz Umowie określenia:  a) „Klient” oznacza podmiot będący stroną Umowy;  b) „Regulamin” oznacza niniejszy Regulamin;  

c) „Umowa” oznacza umowę sprzedaży bezgotówkowej paliwa  dokonywanej w Polsce, zawartą pomiędzy Sprzedającym oraz  Klientem, wraz z jej aneksami i załącznikami;  

d) „Karta Flota” oznacza kartę wydaną przez Sprzedającego na rzecz Klienta oznaczona symbolem FLOTA PIEPRZYK, która  uprawnia Klienta do nabywania Paliw w Punktach Sprzedaży,  przy czym Karta Flota nie jest kartą płatniczą;  

e) „PIN” oznacza osobisty numer identyfikacyjny  przyporządkowany pojedynczej Karcie Paliw, który umożliwia potwierdzenie transakcji elektronicznej  (potwierdzenie wydania),;  

f) „Przedstawiciele Sprzedającego” oznacza pracowników  zatrudnionych przez Sprzedającego lub któregokolwiek z jego  partnerów;  

g) „Punkty sprzedaży (Stacje Paliw)” oznacza miejsca  prowadzone przez podmioty należące do Grupy Pieprzyk w  których Sprzedający lub któryś z Partnerów oferują sprzedaż  Paliwa, Towarów i Usług;  

h) „Kierowca” oznacza osobę, której Klient przekazał Kartę  Flota; czynności takiej osoby związane z używaniem Karty  Paliw uważane są za czynności Klienta,  

i) „Towary” oznacza towary, których sprzedaż jest oferowana  w Punktach sprzedaży prowadzonych przez Przedstawicieli  Sprzedającego lub Partnerów;  

j) „Usługi” oznacza usługi, których świadczenie jest oferowane  w Punktach sprzedaży prowadzonych przez przedstawicieli  Sprzedającego lub Partnerów;  

k) „Paliwa” oznacza paliwa płynne, dostępne w Punktach  Sprzedaży (na Stacjach Paliw);  

l) „Dokument zakupu” – faktura VAT lub nota obciążeniowa,  wystawiana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;  m) „Zbiorczy Dokument Zakupu” – wystawiana przez  Sprzedającego na rzecz Klienta faktura VAT, obejmująca  dokonane przy użyciu Karty Flota transakcje, na podstawie  której Klient zobowiązany będzie uiszczać należności z tytułu  dokonywanych przez siebie zakupów Towarów i Usług w  danym okresie rozliczeniowym;  

n) „Potwierdzenie zakupu (Potwierdzenie Wydania)” – wydruk z terminala sprzedającego lub kwit WZ  potwierdzający wydanie (tankowanie) Paliw, Towaru i Usługi  Klientowi lub wykonanie na jego rzecz Usługi; Potwierdzenie  Wydania zawiera odpowiednio: datę, godzinę, ilość wydanego  (tankowanego) Paliwa, Towaru i Usług, oraz  cenę/wynagrodzenie.  

o) „Limit” – oznacza maksymalną kwotę (określoną w Umowie)  wyrażoną w złotych polskich, za jaką Klient lub Kierowca  może nabyć Paliwa, Usługi i Towary, przy wykorzystaniu  Karty Flota;  

p) „Portal” – internetowy serwis informacyjny oferujący usługi  pozwalające na zarządzanie flotą Klienta w ramach  podpisanej Umowy. Portal przeznaczony jest dla zamkniętej  grupy użytkowników, którzy podpisali Umowę ze  Sprzedającym. Portal dostępny w sieci Internet pod adresem  http://klient.pieprzyk.pl.  

2. Tytuły rozdziałów w niniejszym Regulaminie zostały zastosowane  jedynie w celu ułatwienia wyszukiwania poszczególnych treści  przyporządkowanych do danych jednostek redakcyjnej. Tytuły  rozdziałów nie stanowią podstaw wykładni zapisów niniejszego  Regulaminu.  

§ 2. Sprzedaż Bezgotówkowa 

1. Regulamin dotyczy zakupu Paliw, Towarów i Usług na Punktach  Sprzedaży drogą transakcji bezgotówkowych, rejestrowanych  przy pomocy Kart Flota, po których następuje uregulowanie  należności przez Klienta.  

2. Klient reguluje swoje zobowiązania za Paliwa, Towary i Usługi na  podstawie Zbiorczych Dokumentów Zakupu wystawionych na  niego przez Sprzedającego.  

§ 3. Korzystanie z Kart Paliw i Portalu FLOTA 

1. Z zastrzeżeniem dalszych postanowień Regulaminu, Karty Flota  dostarczone Klientowi przez Sprzedającego upoważniają Klienta,  po przedstawieniu Karty Flota uprawnionemu Przedstawicielowi  Sprzedającego do nabywania, Paliw, Towarów i Usług dostępnych  w Punktach sprzedaży administrowanych przez przedstawicieli  Sprzedającego.  

2. Klient uprawniony jest do otrzymania w Punktach Sprzedaży  (Stacjach Paliw) Paliwa w ilości limitowanej ilością posiadanych  Kart Flota oraz wartością Limitu.  

3. Klient zobowiązuje się do: 

a) zapłaty wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami Umowy oraz niniejszego Regulaminu; 

b) udzielania niezwłocznych odpowiedzi we wszystkich  kwestiach kierowanych do niego przez Sprzedającego dotyczących Karty Flota; 

c) zawiadomienia Sprzedającego o utraceniu, zniszczeniu lub  awarii Karty Flota; 

d) zaznajomienia Kierowcy z zasadami organizacji i korzystania  z Karty Flota; 

e) przedstawienia Karty Flota Sprzedającemu do wymiany,  oględzin lub ekspertyzy na każde żądanie Sprzedającego; f) informowania Sprzedającego o utracie, uszkodzeniu, awarii  

lub jakiejkolwiek nieprawidłowości w funkcjonowaniu Karty  Flota; 

g) nieusuwania elektronicznych technicznych zabezpieczeń  Karty Flota oraz ingerowania lub jakiejkolwiek modyfikacji  danych zapisanych na Karcie Paliw. 

4. Klient uzyskuje bezpłatny dostęp do Portalu poprzez indywidualny  login i hasło. Dane dostępu są przesyłane na wskazany przez  Klienta adres e-mail. Podane przez Klienta dane korespondencyjne  służące wymianie informacji elektronicznych są danymi  przedsiębiorstwa użytkownika. Klient otrzymując dostęp do  Portalu wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych  w formie elektronicznej przez Sprzedającego, a także ich wykorzystywanie do celów komercyjnych, w szczególności  poprzez przesyłanie informacji handlowych i innych informacji  marketingowych przez Sprzedającego w formie mailingu, które  będą kierowane na adres e-mail wskazany przez Klienta. 

5. Klient zobowiązany jest do informowania w formie pisemnej  Sprzedającego o każdej zmianie swojego adresu lub siedziby oraz  innych danych przedsiębiorstwa i kontaktowych w formie  pisemnej lub mailowej. 

§ 4. Dostarczanie Kart Flota 

1. Karty Flota zostaną wydane Klientowi niezwłocznie po zawarciu  Umowy za opłatą wskazaną w aktualnym cenniku Sprzedającego. 2. Klient będzie zobowiązany do uiszczania pozostałych opłat  określonych w aktualnym cenniku Sprzedającego. 

3. Wraz z Kartami Flota Klient otrzyma od Sprzedającego numer PIN  dla każdej dostarczonej mu Karty Flota. Klient zapewni, aby  Kierowcy utrzymywali wszystkie numery PIN w tajemnicy i nie  ujawniali ich innym osobom. Odpowiedzialność za wszelkie szkody  powstałe w wyniku nieprzestrzegania zasad, o których mowa w  zdaniu poprzednim obciąża wyłącznie Klienta. 

4. Karty Flota nie można wykorzystywać po upływie okresu jej  ważności. 

§ 5. Identyfikowanie Klienta i potwierdzanie transakcji 1. Karta Flota umożliwia weryfikację aktualnej wysokości Limitu  przed transakcją oraz służy do potwierdzania zawarcia transakcji  zakupu Paliw, Towarów i Usług dokonywanych przez Klienta w  Punktach sprzedaży (Stacjach Paliw) prowadzonych przez  podmioty należące do Grupy Pieprzyk. 

2. W celu sprawdzenia aktualnej wysokości limitu przed transakcją  Klient lub Kierowca sprawdzi wysokość limitu poprzez 

wprowadzenie swojego numeru PIN do czytnika (w przypadku  elektronicznej Akceptacji Kart).  

3. Transakcja może być dokonana jedynie do wysokości aktualnego  limitu. W przypadku, gdy cena zakupionego towaru przewyższa  Limit, to transakcja ta zostanie zaksięgowana do wysokości  mieszczącej się w limicie jako transakcja bezgotówkowa,  natomiast w pozostałej części zapłata odbędzie się na zasadach  ogólnych za pomocą gotówki lub karty płatniczej. Jeżeli  użytkownik Karty Flota wyczerpał uprzednio Limit w całości, to  transakcja zostanie rozliczona wyłącznie na zasadach ogólnych.  Powyższe uregulowanie znajduje zastosowanie do wszystkich Towarów i Usług objętych stosowaniem Kart Flota. 

4. W celu stwierdzenia tożsamości Klienta lub Kierowcy, potwierdzi  on dokonaną przez siebie transakcje poprzez wprowadzenie  swojego numeru PIN do czytnika (w przypadku elektronicznej  akceptacji Karty Flota). Każda transakcja dokonana przez Klienta  zostanie potwierdzona dokumentem Potwierdzenie Wydania.  Przedstawiciele Sprzedającego, będą mieli prawo potwierdzenia tożsamości okaziciela Karty Flota poprzez wgląd do dokumentu 

stwierdzającego jego tożsamość. 

5. Sprzedający i jego Przedstawiciele nie będą zobowiązani do  przeprowadzania innych niż wymienione w niniejszym paragrafie czynności zmierzających do weryfikacji tożsamości Kierowcy.  

6. Sprzedający zastrzegają sobie prawo do wyłącznego decydowania  o wycofaniu w dowolnym czasie jakichkolwiek Paliw, Towarów lub  Usług, w odniesieniu, do których można stosować Karty Flota. 

§ 6. Utrata Karty Flota 

1. Klient jest odpowiedzialny za bezpieczne przechowywanie  wszystkich wydanych mu Kart Flota i za należyte z nich  korzystanie w sposób zgodny z postanowieniami Umowy  i niniejszego Regulaminu. 

2. W przypadku utraty, kradzieży lub zniszczenia Karty Flota, Klient zobowiązany będzie do natychmiastowego, samodzielnego  zastrzeżenia karty na stronie internetowej Portalu oraz  zawiadomienia o tym Sprzedającego w drodze rozmowy  telefonicznej pod numerem telefonu 655 461 212 (infolinia jest  otwarta w godzinach od 7:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku  z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) lub wiadomości  elektronicznej przesłanej na adres flota@pieprzyk.pl. 

3. Sprzedający zablokuje Kartę Flota niezwłocznie po otrzymaniu od  Klienta żądania jej zastrzeżenia, nie później jednak niż w terminie  24 godzin od jego wpłynięcia. 

4. Klient będzie zobowiązany do zapłaty za wszystkie Paliwa, Towary  i Usługi nabyte przy wykorzystaniu Karty Flota, która zostanie  skradziona, przywłaszczona bądź użyta przez inną nieuprawnioną  osobę trzecią, aż do momentu jej zablokowania przez Sprzedawcę. 

5. Po pisemnym zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 2 niniejszego  paragrafu i pod warunkiem spełnienia innych wymogów  określonych w Regulaminie, Klient, na swoje żądanie, otrzyma  zamienną Kartę Flota (oznaczoną takimi samymi danymi Klienta,  jak Karta Flota skradziona, zniszczona lub w inny sposób utracona)  wraz z nowym numerem karty i nowym numerem PIN. Za wydanie  zamiennej Karty Flota obowiązuje opłata zgodna z aktualnym  cennikiem Sprzedającego. 

6. Klient będzie zobowiązany do ujawnienia Sprzedającemu  wszystkich posiadanych przez siebie informacji dotyczących  okoliczności utraty lub nienależytego wykorzystania Karty Flota,  zaś Sprzedający będzie uprawniony do przekazania tych informacji  właściwym w ocenie Sprzedającego podmiotom, w tym organom  ścigania. 

§ 7. Ceny 

1. Jeżeli Umowa nie stanowi inaczej, sprzedaż Paliw, Towarów oraz  Usług dokonywana na rzecz Klienta posługującego się Kartą Flota,  będzie fakturowana przez Sprzedającego w oparciu o ceny  wskazane w Potwierdzeniu zakupu (Potwierdzeniu Wydania). 

2. Klient posiadający upust cenowy w postaci formuły zależnej od cen  hurtowych producenta paliw PKN ORLEN, przyjmuje do  wiadomości fakt, iż aktualizacja cen następuje po opublikowaniu  nowych cen na stronie internetowej https://www.orlen.pl/pl/dla 

biznesu/hurtowe-ceny-paliw. Sprzedawca aktualizować będzie  ceny o godzinie 7:00 w dniu publikacji przez PKN ORLEN. 3. Klient będzie zobowiązany do zapłaty za wszelkie Paliwa, Towary  lub Usługi nabyte przy wykorzystaniu Kart Flota wydanych  Klientowi, w terminie określonym w Umowie. 

§ 8. Fakturowanie i płatności 

1. Sprzedający będzie wystawiał Klientowi zbiorcze Dokumenty  zakupu, (z częstotliwością zgodną z warunkami Umowy) oparte na  sumie zakupów Paliw, Towarów i Usług dokonanych przez Klienta  na podstawie Umowy. Zbiorcze Dokumenty zakupu wystawiane  przez Sprzedającego na Klienta będą opiewały na walutę polska. 

2. Zapłatę uważa się za dokonaną z chwilą wpływu sumy wskazanej  w zbiorczym Dokumencie zakupu na rachunek bankowy  Sprzedającego. 

3. W przypadku przekroczenia terminu płatności, Klient  zobowiązany będzie do zapłaty odsetek ustawowych za każdy  dzień zwłoki. 

§ 9. Metody płatności 

1. Klient wybiera sposób opłacania Karty Floty spośród  następujących metod: 

a) płatność gotówkowa – dokonywana z dołu za dany okres  rozliczeniowy w Punkcie sprzedaży (Stacje Paliw), 

b) płatność kartą płatniczą – dokonywana z dołu za dany okres  rozliczeniowy w Punkcie sprzedaży (Stacje Paliw), 

c) przelew bankowy – dokonywany z dołu na wskazany  w Umowie lub fakturze VAT numer rachunku bankowego  Sprzedającego, 

d) szybki przelew – dokonywana z góry płatność elektroniczna w systemie karty przedpłaconej (prepaid) za pośrednictwem zewnętrznego podmiotu.  

2. Szybkie przelewy na rzecz Sprzedającego obsługuje: Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych ESERVICE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  

ul. Jana Olbrachta 94, 01-102 Warszawa; 

NIP: 1181477610; KRS: 0000490970, 

której zakres i sposób działania uregulowany jest w odrębnych  aktach prawnych w tym w regulaminach ESERVICE sp. z o.o. 3. Metoda płatności szybkiego przelewu możliwa jest wyłącznie w systemie karty przedpłaconej (prepaid). Nie jest możliwe  opłacenie wierzytelności z dołu – za towary już zakupione przy  użyciu Karty Floty.  

4. Kwota wpłacona metodą szybkiego przelewu stanowi  jednocześnie Limit Karty Floty w danym okresie rozliczeniowym,  przy czym może być on powiększany kolejnymi wpłatami  przedpałacowymi. 

§ 10. Rozwiązanie Umowy 

1. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron bez podania  przyczyn, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu  wypowiedzenia. Skutek wypowiedzenia w postaci rozwiązania Umowy następuje w ostatnim dniu miesiąca w którym upływa  okres wypowiedzenia. 

2. Klient nie może bez podania przyczyny rozwiązać umowy  w okresie trzech miesięcy liczonych od dnia zawarcia Umowy. 3. Sprzedający może rozwiązać Umowę ze skutkiem  

natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Klienta  warunków Umowy lub niniejszego Regulaminu.  

4. Wypowiedzenie Umowy wymaga – pod rygorem nieważności  – formy pisemnej. 

5. Za moment doręczenia wypowiedzenia uznaje się chwilę: a) osobistego doręczenia oświadczenia drugiej stronie, b) doręczenia przesyłki poleconej przez operatora pocztowego na  adres wskazany w Umowie, 

c) upływu ostatniego dnia okresu awizowania przesyłki poleconej nadanej na adres wskazany w Umowie. 

6. Na pisemne życzenie Klienta skierowane na adres Sprzedającego  poszczególne lub wszystkie jego Karty Flota zostaną wycofane z użycia. 

7. Niezwłocznie po rozwiązaniu Umowy, Sprzedający zablokuje  korzystanie z Kart Flota przez Klienta, a Klient zwróci 

Sprzedającemu (listem poleconym) wszystkie dostarczone mu Karty Flota. Klient będzie ponosił odpowiedzialność za dokonanie  płatności z tytułu zakupu paliw, Towarów lub Usług nabytych przy  użyciu Kart Flota aż do momentu zwrócenia ich Sprzedającemu. 

8. W przypadku rozwiązania Umowy z przyczyny leżącej po stronie  Klienta, wszystkie wierzytelności Sprzedającego wobec Klienta  wynikające z Umowy stają się wymagalne z chwilą rozwiązania  Umowy. 

§ 11. Odpowiedzialność 

1. Klient jest zobowiązany do pokrycia wszelkich szkód poniesionych  przez Sprzedającego bezpośrednio lub pośrednio w związku z lub  w wyniku: 

a) nierzetelności zawartego w Umowie oświadczenia,  dotyczącego podatku VAT, 

b) nienależytego lub sprzecznego z Regulaminem posługiwania  się Kartami Flota przez Klienta, Kierowców lub pracowników  Klienta. 

2. Klient będzie odpowiedzialny na zasadach ogólnych za inne niż  określone w ust. 1 niniejszego paragrafu działania lub zaniechania  własne lub innych podmiotów, (za które jest odpowiedzialny na  mocy Umowy, Regulaminu lub przepisu prawa) stanowiące  niewykonanie lub nienależyte wykonanie postanowień Umowy  lub niniejszego Regulaminu. 

§ 12. Przenoszenie praw i obowiązków 

1. Sprzedający ma prawo zlecać wykonywanie któregokolwiek ze  swoich obowiązków wynikających z Umowy lub z Regulaminu  innemu podmiotowi, na co Klient wyraża zgodę poprzez  podpisanie Umowy. 

2. Klient nie może przenosić całości lub części praw i obowiązków wynikających z Umowy oraz niniejszego Regulaminu na osobę  trzecią bez zgody Sprzedającego wyrażonej w formie pisemnej pod  rygorem nieważności. 

3. Sprzedający może powierzyć wykonanie całości lub części  czynności wchodzących w zakres przedmiotu Umowy wybranemu  przez siebie podmiotowi trzeciemu, bez konieczności uzyskania  pisemnej zgody Klienta. 

§ 13. Przerwa techniczna 

Sprzedający zapewnia Kupującemu ciągłość zakupów. Przerwa  techniczna w funkcjonowaniu kart flotowych może nastąpić z przyczyn  niezależnych od Sprzedającego lub może zostać zaplanowana.  Informacja o przerwach zostanie przekazana Kupującemu na portalu  internetowym oraz w punktach sprzedaży paliw. 

§ 14. Zmiany Regulaminu 

1. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Umowy lub  Regulaminu, wszelkie jego zmiany wymagają dla swej ważności  zachowania formy pisemnej. 

2. Zmiana Regulaminu może nastąpić także w ten sposób, że  Sprzedający za pomocą listu poleconego wysłanego na adres  Klienta przedstawi treść proponowanej zmiany. W terminie 7 dni od otrzymania takiego zawiadomienia Klient będzie miał prawo  odmowy wyrażenia zgody na zaproponowaną zmianę Regulaminu.  Zaniechanie ustosunkowania się do propozycji w terminie 7 dni od  jej doręczenia będzie równoznaczne z wyrażeniem zgody na  zaproponowaną zmianę Regulaminu. 

3. Odmowa wyrażenia zgody na zaproponowaną w trybie ust. 2  niniejszego paragrafu zmianę Regulaminu będzie jednocześnie  równoznaczna z wypowiedzeniem przez Klienta Umowy w trybie  § 10 ust. 1 Regulaminu. W tym okresie nie wejdą w życie zmiany  objęte odmową, skutkującą wypowiedzeniem Umowy. 

§ 15. Prawo właściwe 

Niniejszy Regulamin, Umowa oraz czynności związane ze sprzedażą  Towarów i Usług podlegają prawu polskiemu. 

§ 16. Rozstrzyganie sporów 

Wszystkie spory lub różnice zdań pozostające w związku  z Regulaminem i Umową będą rozwiązywane w drodze polubownej,  gdyby jednak nie udało się rozstrzygnąć sporu polubownie w ciągu 30  

dni od momentu otrzymania przez jedną ze stron Umowy formalnego  żądania rozstrzygnięcia sporu, strony Umowy poddadzą rozstrzygnięcie  przed właściwy dla Sprzedającego Sąd Powszechny. 

§ 17. Wejście w życie 

Regulamin staje się wiążący dla Stron z chwilą zawarcia Umowy i stanowi jej integralną część.


Zaufali nam